Cam4amateur.com: skvelé miesto amatérske stretnutia - Amatérske Sex na živo Sex kamery

ouživatelská zmluva

ouživatelská zmluva - Podmienky servisu CAM4AMATEUR.COM

Ďakujeme Vám za návštevu našej internetovej strany. Prístup a používanie tejto webovej stránky sa riadi podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie. Používateľská zmluva obsahuje informácie o právnych predpisoch navštevovania a užívania vyhlásenia týkajúceho sa práv duševného vlastníctva a odvolaním sa na zásady ochrany osobných údajov.
Pozývame Vás, aby ste si pozorne prečítali túto Používateľskú zmluvu pred použitím webovej stránky alebo v opačnom prípade nepoužívajte náš servis. Akékoľvek ďalšie návštevy alebo používanie našej internetovej strany znamená plný súhlas s týmito podmienkami používania. Ak máte problémy s prečítanim podmienok, alebo nesúhlasíte s ich obsahom, CAM4AMATEUR.COM oznamuje, že nedáva súhlas na návštevu a používanie tejto internetovej stránky.

1 . Právne informácie o CAM4AMATEUR.COM
Táto internetová strana je publikovaná on-line a je vo vlastníctve CAM4AMATEUR.COM
Všeobecná e-mailová adresa : box@ CAM4AMATEUR.COM


2. Rozsah zmluvy CAM4AMATEUR.COM si kladie za cieľ, aby sa uľahčilo používanie a platba za audio-video služby poskytované tretími stranami, nazývanými Modely. CAM4AMATEUR.COM poskytuje Modelom prístup k webu a jeho obsahu a umožňuje platby prostredníctvom on-line platby.

3 . Poplatky a náhrady
CAM4AMATEUR.COM zaručuje prístup k svojmu účtu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je možné vykonávať audio-video ukážky a získať prístup k službám v súvislosti s platbou doteraz dosiahnutého počtu bodov na vašom účte. Môžete si kúpiť kredity na vytvorený účet pomocou ich nákupu prostredníctvom webovej stránky. Kredity môžete používať len na CAM4AMATEUR.COM. Kredity nemôžu byť poskytnuté tretím stranám alebo používané inde, napríklad na nákup tovaru alebo služieb inných podmetov.
CAM4AMATEUR.COM si vyhradzuje právo na zmenu ceny a služby uverejnené na svojej internetovej strane kedykoľvek, a takže zmeniť, aktualizovať alebo doplniť ustanovenia tejto Uživateľskej zmluvy. Je vašou povinnosťou pravidelné kontrolovanie tejto Užívateľskej zmluvy. Ak budete pokračovať v používaní Služby po nadobudnutí účinnosti zmeny, úžívateľ potvrdil a súhlasil so zmenami a akceptuje ich. Okrem toho CAM4AMATEUR.COM nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nežiaduce účinky v dôsledku zmien na webovej stránke alebo Používateľskej zmluvy.

4 . Obmedzenie zodpovednosti
CAM4AMATEUR.COM používa obchodne primerané úsilie, aby poskytla svoje služby neprerušeným spôsobom. CAM4AMATEUR.COM vynaloží všetko úsilie na zníženie nepohodlia spôsobené technickými chybami. CAM4AMATEUR.COM nemôže vylúčiť, že zlé technické operácie alebo neoprávnené zásahy budú mať za následok prerušenie prevádzky. Z týchto dôvodov CAM4AMATEUR.COM nemôže zaručiť, že prístup k službám bude neprerušený .Výsledkom toho CAM4AMATEUR.COM nemôže byť zodpovedný za tieto chyby, incidenty a problémy, ktoré môžu vzniknúť pri používaní servisu CAM4AMATEUR.COM
Ďalej, beriete na vedomie, že CAM4AMATEUR.COM má právo prerušiť prístup k svojim službám, a to bez predchádzajúceho upozornenia, s cieľom odhalenia a zastavenia možného podvodu, zneužitia alebo porušenia zákona na jeho funkčné, technické alebo prevádzkové odstránenie. Tieto prestávky sú potrebné,aby zmeniť alebo zlepšiť podporujúce služby a poskytovať pravidelnú technickú údržbu servisu. CAM4AMATEUR.COM nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by mohli byť spôsobené v dôsledku nedostatkov popísaných vyššie.
CAM4AMATEUR.COM nezodpovedá za obsahy tretích strán, nie je zodpovedná za obsah servisu, ktorý poskytujú Modely. Administrátor CAM4AMATEUR.COM uloží dáta profilu po predchádzajúcom overení. Model je povinný zaslať scan prostredníctvom e-mailu alebo fotografiu občianského preukazu s údajmi a viditeľnou tvárou. Na tomto základe bude účet Modela na webe CAM4AMATEUR.COM overený a aktivovaný. Adresa na overovanie profilu: E-mail: box @ CAM4AMATEUR.COM
Model má zakázané zverejňovať fotografie a videá maloletých. Služba Obsah je poskytovaná nezávislými tretími stranami, ktoré sú plne zodpovedné za svoje služby. CAM4AMATEUR.COM vynakladá všetko úsielie nato, aby sa zabránilo nelegálnemu obsahu na svojich internetových stránkach. Keď CAM4AMATEUR.COM získa informácie o nelegálnom obsahu na svojich webových stránkach, CAM4AMATEUR.COM prijíme všetky primerané opatrenia, aby čo najskôr odstrániť takýto obsah. CAM4AMATEUR.COM odporúča, aby ho tretia strana poinformovala, ak dôjde ku kontaktu s nelegálnymi činnosťami na tomto webe. CAM4AMATEUR.COM pripomína rodičovskú kontrolu, napríklad. filtrovacie softvery, ktoré sú na trhu k dispozícii, a môžu pomôcť obmedziť prístup k materiálu, ktorý je škodlivý pre maloletých.

5 . Technické požiadavky
Použitie Servisu, ako i vystúpenia Modelov, môže vyžadovať technické nastavenie. Podrobnosti o požiadavkach technických nastavení sú popísané v časti FAQ. Ak Model nespĺňa technické požiadavky, nemusí byť schopný používať Servis. Navyše sa môže stať, že v dôsledku opatrení technickej ochrany (softvér nainštalovaný na zariadení) nemusí byť schopný používať Servis.

6 . Povinnosti používateľa
Užívateľ musí mať aspoň 18 rokov, alebo, ak príslušné pravidlá v danom štáte neustanovujú inak, alebo ak právne predpisy svojej krajiny dovoľujú legálne používať služby v servise,ale musia spĺňať minimálne požiadavky na vekovú hranicu stanovenú v predpisoch. Bez ohľadu na to, čo je stanovené v iných podmienkach prevádzky, ako užívateľ súhlasíte:
a) používať tieto stránky v dobrej viere a primeraným spôsobom a nie v protiklade z týmito podmienkami použitia;
b ) nepoužívať žiadne zariadenia, softvéry alebo zasahovacie programy alebo sa pokúšať narušovať riadne fungovanie tejto stránky. Ďalej súhlasíte, že nebudete vykonávať žiadnu akciu, ktorá spôsobí neprimerane veľké zaťaženie infraštruktúry internetovej stránky (čo môže spôsobiť dočasné alebo trvalé nedostupnosti)
c) nevyužívať Servis na nelegálne účely, alebo s úmyslom spôsobiť škodu na povesti CAM4AMATEUR.COM alebo tretej strany; Keď CAM4AMATEUR.COM takéto informácie získa, alebo ak má rozumné podozrenie, že sa porušuje jeden z vyššie uvedených ustanovení označených písmenom a) až c) alebo akékoľvek iné ustanovenia vyplývajúce z týchto podmienok CAM4AMATEUR.COM má právo odoprieť prístup k svojim internetovým stránkam úplne alebo čiastočne.

7 . Práva duševného vlastníctva
Užitkovateľ beriete na vedomie a súhlasí s tým, že obsah internetových stránok CAM4AMATEUR.COM, vrátane textu, fotografií, ilustrácií, popísaných technológií, logá, ikony, a softvérov, je chránený a je jeho jediným vlastníkom. CAM4AMATEUR.COM si vyhradzuje všetky práva na tieto prvky. Nesmiete meniť, upravovať, publikovať, či inak používať obsah, úplne alebo čiastočne. Nemáte žiadne práva na stiahnutý obsah zo stránky. Modifikácie, úpravy, publikácie a odosielanie stiahnutého obsahu pre iné ako osobné alebo nekomerčné použitie, je bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti CAM4AMATEUR.COM zakázané.

8 . Ochrana súkromia a osobných údajov
CAM4AMATEUR.COM vynakladá všetko úsilie na ochranu osobných údajov dostupných v CAM4AMATEUR.COM.


9 . Ak nás chcete kontaktovať
Ak chcete ďalšie vysvetlenie alebo objasnenie, pokiaľ ide o niektoré z týchto podmienok používania servisu, ste vítaní sa s nami skontaktovať:

e-mail: box@ CAM4AMATEUR.COM

CAM4AMATEUR.COM vynaloží všetko úsilie, aby urýchlene vyriešiť všetky nedorozumenia, sťažnosti, technické a prevádzkové problémy, ktoré sú spojené so Servisom.

10 . Vrátenie a reklamácia
CAM4AMATEUR.COM určuje podľa svojho uváženia o odôvodnenosti sťažnosti. To platí pre nákup žetonov, ako aj ich prevod medzi užívateľmi servisu.

11. Iné
Podmienky sú k dispozícii na CAM4AMATEUR.COM a sú platné od 01.04.2014.